A Southwest Marathon Road Trip to Marathon, Texas

A marathon road trip from the canyon lands of Utah and Arizona to Marathon, Texas